дома site-agaci-arrow ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Çocuklarda ayak yap?s? yetiskinlere göre farkl?l?k göstermektedir. Parmak k?sm? daha genis, topuk k?sm? dar ve bükülmelere müsait bir yap?dad?r. Çocukluk y?llar?nda yanl?s ayakkab? kullan?m? ise ilerleyen y?llarda ortopedik sagl?k problemlerine dönüsebilmektedir. Bu sebeple çocuklara giydirilen ayakkab?lar?n özenle seçilmesi ve seçim s?ras?nda asag?daki dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ayakkab?n?n burun k?sm? yuvarlak ve parmaklar?n seklini bozmayacak sekilde olmal?d?r. Ayak parmaklar? ile ayakkab?n?n burnu aras?nda yar?m numara kadar mesafe olmas? uygundur. · Ayakkab?n?n arka fort k?sm? sert olmal?d?r. Bu sayede topugun içe ya da d?sa basmas?n? engellenebilmelidir. · Kullan?lan malzeme dogal ve hava alabilecek sekilde olmal?d?r. Deri kullan?m? mukavemet ve ayn? zamanda dogal olmas? sebebiyle tercih edilmelidir.

 

Ayakkab?n?n burun k?sm?n?n esnekligi çocugun yürüyüs ve diger hareket özgürlügü için önemlidir. · Ayakkab? taban?nda kaymay? önleyici ç?k?nt?lar?n yer almas?na da dikkat edilmelidir. · Ayakkab? taban?n?n, çocuklar?n ayag?n? delici bir maddenin zarar?ndan koruma amac?yla çok ince olmamas? uygundur. · Çocuk ayakkab?s?n? giydiginde ayaklar?n? yormayacak hafiflikte olmal?d?r.